Let op, is het een noodgeval bel dan met 112.

Disclaimer

Lees ook onze informatie over privacy en anonimiteit en onze voorwaarden.

Voorwaarden

Aan deze disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend. De op de site gepubliceerde algemene informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies.

PratenOnline kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager lijdt als direct of indirect van het gebruik van het contact, en de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening.

Gebruiker van de website PratenOnline dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande disclaimer, informatie over privacy en algemene voorwaarden. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert het akkoord gaan met deze disclaimer en algemene voorwaarden.

Doel van PratenOnline

PratenOnline wil een bijdrage leveren aan het voorkómen van angst, depressie en suïcide (zelfmoord, of zelfdoding) en zelfbeschadigend gedrag onder jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar óf vermindering van de klachten en verbetering van de situatie van deze jongeren. PratenOnline doet dit door informatie, contact, dienst- en hulpverlening aan te bieden, op basis van het beschikbare (wetenschappelijke) bewijs van effectiviteit. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier waarbij de jongere anoniem mag blijven. 

PratenOnline gaat uit van de betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker, gebruiker of hulpvrager. Wanneer mocht blijken dat deze hier niet toe in staat is of kan worden geacht, behoudt PratenOnline zich het recht voor haar dienst- en hulpverlening op te schorten of te staken, en doet een redelijkerwijze te verwachten inspanning de bezoeker, gebruiker of hulpvrager te wijzen op alternatieve vormen van dienst- en hulpverlening.

Nadelen van online dienst- en hulpverlening

PratenOnline wijst erop dat haar werkwijze beperkingen, en (mogelijke) nadelen heeft ten opzichte van reguliere hulpverlening. Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact is PratenOnline niet in staat een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en de aard en dringendheid van de hulpvraag. Hulpverleners van PratenOnline zijn afhankelijk van de volledigheid van de informatie en de bekwaamheid van de patiënt, bezoeker, gebruiker, hulpvrager om zijn klachten in taal om te zetten. Houding, intonatie en overige indrukken die in een rechtstreeks contact aanwezig zijn, ontbreken geheel. Door de beperking in de mogelijkheid verstrekte informatie te verifiëren, is de kwaliteit en juistheid van de dienst- en hulpverlening door medewerkers van PratenOnline sterk afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de informatie verstrekt door de bezoeker, gebruiker, of hulpvrager.

Zoek hulp bij reguliere hulpverlening (huisarts, therapeut, psychiater)

PratenOnline adviseert bezoekers, gebruikers, of hulpvragers met klachten van lichamelijk, medische, psychiatrische of psychologische aard zich altijd te wenden tot reguliere (offline) hulpverlening bij een bevoegde (huis)arts, psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

De helpsite en chat-therapie module van PratenOnline zijn niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische of psychiatrische hulpverlening, maar ter aanvulling en/of voorbereiding daarop. Onder reguliere hulpverlening wordt verstaan: professionele hulpverlening die plaatsvindt door een hulpverlener die in de fysieke nabijheid verkeert van de hulpvrager. Bijvoorbeeld hulpverlening door een huisarts in een spreekkamer, of tijdens een huisbezoek.

Gelijktijdige dienst- en hulpverlening

PratenOnline is zich ervan bewust dat bezoekers, gebruikers en hulpzoekers gelijktijdig in behandeling zijn of kunnen komen bij reguliere hulpverleners. In een aantal gevallen kan dit leiden tot ongewenste effecten. PratenOnline adviseert dringend gebruikers en hulpvragers hun huisarts of behandelaar op de hoogte te stellen van gebruik van de dienst- en hulpverlening door PratenOnline, en de aard en intensiteit van verkregen professioneel advies of behandeling via de helpsite of chat. Als de hulpvrager dit wenst, kan PratenOnline zelf ook contact maken met de behandelaar.  Hiervoor is noodzakelijk dat de anonimiteit van de hulpzoeker wordt opgeheven. Indien de reguliere behandelaar bezwaar ziet in het gelijktijdig bieden van persoonlijke adviezen, consultatie, of behandeling, kunnen deze worden opgeschort of gestaakt.

Spoedeisende situaties

Door het contact op afstand kan PratenOnline bij spoedeisende situaties geen rol spelen bij het fysiek stabiliseren of beveiligen van de situatie. PratenOnline adviseert hulpvragers of naasten contact op te nemen met reguliere hulpverlening, stichting 113 (telefoonnummer: 0900-0113), het alarmnummer 112 de politie of de brandweer. PratenOnline houdt zich het recht voor in deze situaties het contact te verbreken indien de indruk bestaat dat dit contact het nemen van passende maatregelen hindert of onaanvaardbaar vertraagt. 
PratenOnline maakt gebruik van verschillende communicatie media. Hieronder valt ook contact via berichtenverkeer (waaronder e-mail) waarbij zender en ontvanger geen direct contact hebben en er tijd verstrijkt tussen vervaardigen, zenden, gelezen worden en het beantwoorden van een bericht. Deze vorm van communicatie schiet tekort bij spoedeisende situaties. In deze situaties geeft PratenOnline dringend advies bezoekers, gebruikers of hulpvragers geen gebruik te maken van berichtenverkeer om het bestaan van een noodsituatie te melden. PratenOnline adviseert dringend zich dan direct in verbinding te stellen met de reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, stichting 113 (zelfmoordpreventie, telefoonnummer: 0900-0113), de politie en/of de brandweer. 

Beperkingen van PratenOnline ten opzichte van reguliere hulpverlening

Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact is PratenOnline niet in staat:

 • een volledig medisch of psychiatrisch onderzoek te verrichten;
 • lichamelijk onderzoek te verrichten of een indruk te krijgen van de fysieke toestand van de hulpzoeker;
 • een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en het eventueel daaruit voortvloeiende gevaar;
 • een volledige indruk te krijgen van de aard en dringendheid van de hulpvraag;
 • een (volledige) medische of psychiatrische diagnose te stellen;
 • een daarop gebaseerde medische of psychiatrische behandeling te verrichten;
 • medicatie voor te schrijven of te adviseren;
 • in noodsituaties fysiek beveiligende maatregelen te (doen) nemen.

PratenOnline adviseert dringend het zoeken van reguliere hulpverlening

bij bezoekers, gebruikers of hulpvragers die:

 • de laatste vier weken in toenemende mate last hebben gekregen van (verergering) van psychische en/of lichamelijke klachten; of zucht naar en/of gebruik van alcoholhoudende drank of roesmiddelen;
 • de laatste twee tot vier weken in toenemende mate doodsgedachten, gedachten aan zelfbeschadiging, of suïcide hebben;
 • plannen of voorbereidingen hebben getroffen voor zelfbeschadigend gedrag, of zelfmoord;
 • zichzelf beschadigd hebben, een overdosis medicatie, alcohol of roesmiddelen hebben genomen; zich roekeloos hebben gedragen en/of anderen in gevaar hebben gebracht; of een poging hebben gedaan zich van het leven te beroven;
 • een geestesstoornis hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad waarbij beveiligende maatregelen aangewezen (kunnen) zijn om (dreigend) gevaar af te wenden;
 • lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn gebruik te maken van het online aanbod van PratenOnline;
 • via het internet geen betrouwbare informatie willen of kunnen geven die noodzakelijk is voor advisering of consultatie met betrekking tot het hanteren van klachten, problemen en het vinden van hulp;
 • een medisch, psychologisch of psychiatrisch onderzoek willen laten verrichten;
 • een medische, psychologische of psychiatrische diagnose gesteld of uitgesloten willen hebben;
 • een behandeling willen ondergaan op basis van een volledige medische, psychologische of psychiatrische diagnose;
 • een behandeling willen ondergaan die buiten het aanbod van PratenOnline valt (bijvoorbeeld therapie in een spreekkamer, of langdurige begeleiding door een vaste hulpverlener);
 • een psychiatrische aandoening hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad, waarvoor medische of psychiatrische diagnostiek en behandeling (waaronder medicatie) aangewezen is of kan zijn.

Richtlijn omgang hulpzoeker en hulpgever

PratenOnline heeft in een richtlijn vastgelegd hoe zij omgaat met (anonieme) contacten tussen hulpzoeker en hulpgever. Deze richtlijn is op aanvraag beschikbaar.

Suggesties over betere dienstverlening of klacht?

De medewerkers van PratenOnline doen hun uiterste best ieder contact respectievelijk iedere behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Heb je suggesties hoe de bejegening of andere aspecten van de dienst- en hulpverlening beter zouden kunnen, dan horen we dat graag. Je kunt dit aan ons doorgeven via dit formulier

Brengt dat geen oplossing of heb je er bezwaar tegen dat met de medewerker te bespreken dan kun je gebruik maken van de PratenOnline klachtenregeling, zoals bedoeld in de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector. 

Kern van de regeling is bemiddeling door een klachtenbemiddelaar en een onafhankelijke klachtencommissie die snel op een ingediende klacht reageert. Verder wordt precies aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en wat u daarna kunt verwachten. De klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar. 

Indien je als gebruiker van de online chat een klacht over de geboden hulpverlening hebt, dan zal allereerst geprobeerd worden het probleem tussen beiden op te lossen. Dit kan via de projectmanager van PratenOnline: [email protected]

Indien deze bemiddeling niet slaagt, dan kun je jouw klacht per mail indienen via het volgende webformulier: https://kenterjeugdhulp.nl/over-kenter/compliment-of-klacht. De klacht kan ook schriftelijk worden ingediend bij:
Klachtencommissie 
t.a.v. de ambtelijk secretaris 
Postbus 581 
2070 AN Santpoort-Noord 

Voor eventuele vragen en of ondersteuning bij het beschrijven van uw klacht kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Kenter: [email protected]

Met indiening van een klacht, treedt toepassing van het klachtenreglement van de Kenter Jeugdhulp in werking.